Правилник

Дисциплинарен правилник


1. При нарушаване на реда на събрание на ОМС следва:
       1.1 Забележка от председателя;
       1.2 Изгонване от заседание, при повторно нарушение;


2. При обида или уронване на престижа на член от ОМС следва:
       2.1 Забележка от председателя;
       2.2 Писмено порицание-предупреждение, при повторно нарушение;
       2.3 Временно отстраняване или изключване от ОМС, при следващо нарушение;


3. По време на публични инициативи на ОМС, членовете на ОМС са длъжни да спазват прилично поведение и да използват подходящ език. При неспазване на тези принципи следва:
       3.1 Забележка от председателя;
       3.2 Забрана за участие в публичните инициативи на ОМС, като член на ОМС, при повторно нарушение;


4. При опит за разцепление на ОМС и при наличието на заговор против ръководството на ОМС, както и при уронване на престижа на ръководството на ОМС, виновният незабавно се изключва.


5. При организирани пътувания на ОМС в/извън Перник, с/без преспиване:
       5.1 Членовете на ОМС са длъжни да спазват всички посочени до момента правила;
       5.2 Членовете на ОМС са длъжни да спазват инструкциите на ръководителя/ отговорника на групата за съответното пътуване, както и инструкциите на председателя на ОМС;
При неспазване на горепосочените принципи следва:
       5.2.1 Забележка от страна на председателя на ОМС;
       5.2.2 Забрана за участие в организирани пътувания на ОМС, при повторно нарушение;
       5.2.3 При извънредни нарушения на дисциплината и приетите правила, може да се пристъпи към незабавно изключване;


6. При възникването на евентуални нарушения на този правилник, както и на устава на ОМС, членовете на ОМС са длъжни да представят писмени обяснения на ръководството по повод възникналия инцидент, ако такива бъдат поискани, в противен случай следва:
       6.1 Временно отстраняване от ОМС;


7. Членовете на ОМС са длъжни да притежават и съответно да носят своите членски карти на всички събрания на ОМС и да ги предадат при своето отстраняване/напускане на ОМС.


8. Членовете на ОМС са длъжни да присъстват на заседанията на ОМС, освен ако нямат уважителни причини или предварително не са уведомили секретаря на ОМС. При неспазване на съответните принципи следва изпълнение на приетете в устава на ОМС мерки по отстраняване.
       8.1 При остри нарушения на правилата и непосещение на заседания и инициативи на ОМС, председателят на ОМС има правото да изключи виновният еднолично;


9. За да бъде приет един член, той трябва да мине комисия по прием и регулация(КПР) и да получи одобрение от председателя на ОМС.


10. Комисията по прием и регулация извършва подбор по према на нови членове в ОМС, следи и сезира, при необходимост, ръководството на ОМС, за нарушения на устава на ОМС и този правилник, както и приема сигнали за нарушения на устава на ОМС и този правилник от страна на ръководството на ОМС, като може да изисква обяснение, при наличието на такива. По нататъчни мерки се вземат, спазвайки се процедурите заложени в устава на ОМС и настоящият правилник.
       10.1 КПР трябва да се събира най-малко 2 пъти месечно и да представя протоколите от своите заседания;


11.Членовете на ОМС задължително трябва да бъдат запознати с принципите на ОМС, заложени в този правилник и устава на ОМС.


12. Задължително трябва да се води протокол от заседанията на ОМС от секретаря на ОМС или негов заместник-протоколчик, назначаван от председателя на ОМС.


13. Присъствието на външни лица на заседания, инициативи и пътувания на ОМС, както и влизане в кабинета на ОМС без разрешението на председателя на ОМС е забранено. При неспазване на забраната следва:
       13.1 Забележка от председателя;
       13.2 Временно отстраняване или изключване от ОМС, при повторно нарушение;


14. Забранява се изнасянето на всякаква документация, литература и др. собственост от кабинета на ОМС, без знанието на председателя, както и злаупотребата с документи на ОМС. При констатирани нарушения следва:
       14.1 Забележка от председателя;
       14.2 Писмено порицание-предупреждение, при повторно нарушение;
       14.3 Временно отстраняване или изключване от ОМС;


15. Забранява се записването и качването на софтуер на компютъра на ОМС, без знанието на председателя на ОМС. При нарушение, следва:
       15.1 Забележка от председателя и отстраняване на промените по софтуера.
       15.2 Писмено порицание-предупреждение, при повторно нарушение;


16. Забранява се събирането на каквито и да било парични суми под формата на глоби и др., както и се регламентира събирането на средства, одобрено от ръководството на ОМС да се извършва единствено от секретаря на ОМС или др. упълномощено лице. При нарушение, следва:
       16.1 Писмено порицание-предупреждение;
       16.2 Временно отстраняване или изключване от ОМС, при повторно нарушение;


17. С оглед да бъде осъществено разпределение на отговорностите на ОМС, председателя на ОМС може да назначава организацията на определена инициатива, на дадена комисия. При неизпълнение или лошо изпълнение на назначението, следва:
       17.1 Писмено порицание-предупреждение за председателя на съответната комисия;
       17.2 Временно или постоянно отстраняване от длъжност, при повторно нарушение за председателя на съответната комисия;


18. Легитимни заседания се свикват след уведомяване на членовете на ОМС най-късно в деня преди заседанието посредством SМS съобщения изпратени от секретаря на ОМС или др. упълномощено лице;


Този правилник да се приема като допълнение и изменение на вече съществуващия устав на ОМС.


05.06.2007г.